بالابرهای هیدرولیک:

همانطور که از نام این نوع بالابرها پیداست ، سیستم این بالابر ها  بر مبنای هیدرولیک می باشد. در واقع عاملی که باعث بالابرندگی و ایجاد نیرو در بالابر هیدرولیک می شود توسط چرخه هیدرولیک تامین می شود.

در بالابر های هیدرولیک معمولا یک مخزن روغن در نظر گرفته می شود . چرخه روغن به این صورت عمل می کند که وقتی انرژی برق موجب روشن شدن پمپ می شود ، روغن موجود در مخزن پیستون ها را به حرکت در می آورد و در نتیجه موجب کار کردن بالابر می شود.

برای حرکت پایین آمدن دستگاه ، درست عکس عمل فوق انجام می شود. انری برق موجب جمع کردن روغن ها در مخزن روغن می شود و این امر موجب برداشتن فشار از پشت پیستون ها شده و دستگاه رو به پایین حرکت می کند .

شاید تصور بسیاری از افراد از بالابرهای هیدرولیک بالابر موجود در مغازه ها باشد . ولی باید گفت که این بالابر ها تنها یک دسته از بالابرهای هیدرولیک می باشند که خود نیز دارای انواع متفاوتی هستند.

بالابرهای هیدرولیک به دلیل ترکیب شدن با سیستم های دیگر شکل های مختلفی به خود گرفته اند .

این امر موجب شده تا از انواع مختلف بالابرهای هیدرولیک در جاهای مختلف استفاده شود . در مکان های مختلف با توجه به فضای موجود و کاری که باید انجام شود شکل خاصی ار بالابر کاربرد پیدا می کند.