لیست موجودی های لوله سیلندری H8
۳۰*۴۰ ۸۵*۱۰۰ ۱۴۰*۱۷۰ ۲۵۰*۲۹۸
۳۵*۴۵ ۹۰*۱۰۰ ۱۵۰*۱۷۰ ۲۵۰*۳۲۴
۴۰*۵۰ ۹۰*۱۰۵ ۱۵۰*۱۷۵ ۲۸۰*۳۲۴
۴۰*۵۵ ۹۰*۱۱۰ ۱۵۰*۱۸۰ ۲۸۰*۳۵۶
۴۵*۵۵ ۹۵*۱۱۰ ۱۶۰*۱۸۰ ۳۰۰*۳۶۸
۴۵*۶۰ ۱۰۰*۱۱۰ ۱۶۰*۱۸۵ ۳۰۰*۳۷۷
۵۰*۶۰ ۱۰۰*۱۱۵ ۱۶۰*۱۹۰ ۳۲۰*۴۰۶
۵۰*۶۵ ۱۰۰*۱۲۰ ۱۶۵*۱۹۰ ۳۲۰*۴۵۷
۵۰*۷۰ ۱۰۰*۱۲۵ ۱۷۰*۱۹۰ ۳۵۰*۴۵۷
۵۵*۶۵ ۱۰۵*۱۲۰ ۱۷۰*۲۰۰ ۳۵۰*۴۷۵
۵۵*۷۰ ۱۱۰*۱۲۵ ۱۸۰*۲۰۰ ۳۶۰*۴۵۷
۶۰*۷۰ ۱۱۰*۱۳۰ ۱۸۰*۲۰۵ ۴۰۰*۵۰۸
۶۰*۷۵ ۱۱۰*۱۳۵ ۱۸۰*۲۱۰
۶۰*۸۰ ۱۱۵*۱۳۰ ۱۸۰*۲۱۵
۶۳*۷۳ ۱۱۵*۱۳۵ ۱۸۵*۲۲۰
۶۳*۷۵ ۱۱۵*۱۴۰ ۱۹۰*۲۱۰
۶۳*۷۶ ۱۲۰*۱۳۵ ۱۹۰*۲۱۵
۶۵*۷۵ ۱۲۰*۱۴۰ ۱۹۰*۲۲۰
۶۵*۸۰ ۱۲۰*۱۴۵ ۲۰۰*۲۲۰
۶۵*۸۵ ۱۲۰*۱۵۰ ۲۰۰*۲۲۵
۷۰*۸۰ ۱۲۵*۱۴۰ ۲۰۰*۲۳۰
۷۰*۸۵ ۱۲۵*۱۴۵ ۲۰۰*۲۳۵
۷۰*۹۰ ۱۲۵*۱۵۰ ۲۰۰*۲۴۵
۷۵*۸۵ ۱۳۰*۱۴۵ ۲۱۰*۲۳۵
۷۵*۹۰ ۱۳۰*۱۵۰ ۲۲۰*۲۴۵
۷۵*۹۵ ۱۳۰*۱۵۲ ۲۲۰*۲۵۰
۸۰*۹۰ ۱۳۰*۱۵۵ ۲۲۰*۲۷۱
۸۰*۹۲ ۱۳۵*۱۶۰ ۲۲۵*۲۵۴
۸۰*۹۵ ۱۴۰*۱۶۰ ۲۳۰*۲۵۴
۸۰*۱۰۰ ۱۴۰*۱۶۵ ۲۵۰*۲۸۰