پمپ اسکرو از جمله پمپهای جابجایی مثبت بوده که مسیر عبور جریان از درون پمپ بصورت کاملا محوری می باشد.
مایع به درون رزوه های اسکروها که بر روی یک یا چندین روتور قرار گرفته آورده شده و این مایع هنگامی که اسکروها چرخیده و با هم درگیر می شوند بصورت محوری جابجا می شود.

چون قطعات متحرک این پمپها دارای اینرسی نسبی کمی می باشند لذا این پمپها می توانند با سرعت بیشتری نسبت به سایر پمپهای دوار ورفت وبرگشتی به چرخش درایند.پمپهای اسکرو همانند سایر پمپهای جابجایی مثبت بصورت خودراه انداز((Self-priming بوده و مشخصات و ویژگیهای جریان تحویلی آن کاملا مستقل از فشار بوده و مایعی که قرار است پمپاژ گردد باید دارای ویسکوزیته کافی باشد.پمپهای اسکرو معمولا به دو گروه تک محور((Single Rotor وچند محور((Multiple Rotor تقسیم بندی می شوند.

البته اخیرا آنها را به دو گروه زیر طبقه بندی می‌شوند:

۱) دارای چرخ دنده زمانی( تنظیم)(Timed)

۲) فاقد چرخ دنده زمانی( تنظیم)((Untimed